hits

Pensjon

Grunnbeløpet økes

Grunnbeløpet har betydning for absolutt alle her i landet på eller annen måte.


Grunnbeløpet, den såkalte «G», økes. Det er en økningen som berører inntektene til svært mange av oss på en eller annen måte. For pensjonsrettighetene har det betydning for alle som er i jobb.

Grunnbeløpet har betydning for dette:

  • Pensjoner
  • Uføretrygd
  • Sykepenger
  • Dagpenger
  • Foreldrepenger
  • Barnepensjon
  • Lån fra arbeidsgiver (rentefritt)
  • Overformynderiet
  • Arv
  • Kollektive personforsikringer

Grunnbeløpet øker den 1. mai

Grunnbeløpet økes fra 90.068 kroner til 92.576 kroner. Som alltid trer denne økningen i kraft fra 1.mai. Gjennomsnittlig G for 2016 blir da 91.740 kroner.

Økningen er på 2.508 kroner, som tilsvarer 2,78 prosent. Dette skal være på linje med forventet lønnsøkning for lønnsmottakere.

Alderspensjon under opptjening (pensjonsbeholdningen ) øker dermed også med 2,78 prosent. Har du en pensjonsbeholdning (opptjente pensjonsrettigheter) på 3 millioner kroner, øker denne beholdningen med 83.400 kroner.

Uføretrygden øker også med 2,78 prosent.

Alderspensjoner under utbetaling skal reguleres med 0,75 prosentpoeng mindre enn økningen i G. Den prosentvise økningen blir derfor bare på 2,01 prosent for disse pensjonene. En pensjonsinntekt på 250.000 kroner øker da med 5.025 kroner.

Minste pensjonsnivå blir ikke lenger direkte bestemt av G (bare indirekte). Her finner du de nye satsene for minste pensjonsnivå. Økningen i minste pensjonsnivå for alderspensjonister skal være lik endringen i grunnbeløpet. Den blir også justert for forventet levealder for 67-år, derfor er økningen bare på 2,28 prosent.

For sykepenger er det maksimale sykepengegrunnlaget på 6 G.

For dagpenger er også det maksimale dagpengegrunnlaget på 6 G. Det samme gjelder for foreldrepenger.

Størrelsen på barnepensjoner er på 0,25, eller 0,4 ganger G.

I forbindelse med arv har ektefeller en visse minste arverett som avhenger av G.

Det er en rekke kollektive personforsikring (gruppeliv) der størrelsen på utbetalingen er knyttet til et visst antall G.

Du kan få et rentefritt lån på opp til 3/5-G, der denne rntefordelen ikke blir beskattet.

Under grunnbeløpoversikten kan du se alle kalkulatorer og fast oppdaterte artikler som har blitt endret på grunn av endringen i grunnbeløpet.

Dette brukes grunnbeløpet til

Det er en rekke ytelser i trygdesystemet som er knyttet til grunnbeløpet. Mange forsikringsytelser er også koblet til dette beløpet.

Det er mange brøker av G, eller antall ganger G som brukes. Her er en oversikt over de forskjellige som brukes, og hva det blir i kroner.

Antall G 2016 2015   Blir bestemt av G
G 92 576 90 068   Selve grunnbeløpet.
G-snitt 91 740 89 502   Beregning av pensjon etter «gamle» regler, og nå for de som er født i 1948 til og med 1953.
0,25 G 23 144 22 517   Barnepensjon for det første barnet.
0,4 G 37 030 36 027   Barnepensjon for de påfølgende barna. Barnetillegget (for uføre) er på 0,4 G. Uføretrygdede kan tjene 0,4 G uten av trygden blir avkortet.
0,5 G 46 288 45 034   Grensen for hvor mye den som har gjenlevendepensjon eller overgangsstønad , før ytelsen blir redusert. Ektefelletillegget (for uføre) er på 0,5 G.
3/5 G 55 546 54 041   Maksimal størrelse på lånet for at arbeidsgiver kan gi deg et rentefritt lån.
1,5 G 138 864 135 102   Dette må du ha tjent forrige år for å få dagpenger. Maksimalgrensen for skattefrie sluttvederlag i jobb.
2 G 185 152 180 136   Dette kan gis i overgangsstønad. Det maksimale av hva lønnsgarantifondet dekker. Beløpsgrensen for når Overformynderiet overtar kontrollen over barns sparepenger.
2,28 G 211 073 205 355   Minste uføretrygd hvis du er gift eller samboende.
2,48 G 229 588 223 369   Minste uførepensjon hvis du er enslig.
2,5 G 231 440 225 170   Vernepliktige gis pensjonsopptjening tilsvarende en inntekt på 2,5 G
2,66 G 246 252 239 581   Minste uføretrygd hvis du er «ung ufør», og er gift eller samboende.
2,91 G 269 396 262 098   Minste uføretrygd hvis du er «ung ufør», og er enslig.
3 G 277 728 270 204   Alternativ til 1,5 G i inntekt siste år for å få dagpenger, er kravet 3 G de siste tre år til sammen.
4 G 370 304 360 272   Minimum arverettighet for ektefeller.
4,5 G 416 592 405 306   Omsorg for egne barn under skolepliktig alder og for syke, funksjonshemmede og eldre gir godskrevet pensjonsopptjening tilsvarende en årlig inntekt på 4 1/2 G.
6 G 555 456 540 408   Høyeste inntekt som gir sykepenger og dagpenger. Stønad til barnetilsyn gis ikke hvis inntekten er høyere enn dette. Ektefeller har arverett på 6 G hvis arvelater ikke har livsarvinger.
6 G-snitt 550 440 537 012   Beregning av pensjon etter «gamle» regler, og nå for de som er født i 1948 til og med 1953. Fra denne inntekten ble opptjeningen lavere. Høyeste grunnlag for beregning av uføretrygd.
7,1 G 657 290 639 483   Grensen for når opptjeningen av pensjon stopper. Over denne grensen kan det settes av en høyere prosentandel av lønnen i en innskuddspensjon.
10 G 925 760 900 680   Noen kollektive forsikringsavtaler bruker 11 G i forsikringssum.
11G 1 018 336 990 748   Mange kollektive forsikringsavtaler bruker 11 G i forsikringssum.
12 G 1 110 912 1 080 816   Inntektsgrensen for hvor høy inntekt det kan settes av til innskuddspensjon.
12 G snitt 1 100 880 1 074 024   Beregning av pensjon etter «gamle» regler, og nå for de som er født i 1948 til og med 1953. Fra denne inntekten ble det ikke opptjent pensjon lenger.
22 G 2 036 672 1 981 496   Mange kollektive forsikringsavtaler bruker 22 G i forsikringssum.
24 G 2 221 824 2 161 632   Mange kollektive forsikringsavtaler bruker 24 G i forsikringssum.
36 G 3 332 736 3 242 448   Noen kollektive forsikringsavtaler bruker 36 G i forsikringssum.
40 G 3 703 040 3 602 720   Mange kollektive forsikringsavtaler bruker 40 G i forsikringssum.

 

Dette er noen kalkulator som er oppdatert med ny «G»:

Dagpengekalkulator
Regn ut hvor mye du har rett på i dagpenger ved arbeidsløshet.

Foreldrepengerkalkulator
Kalkulatoren gir svaret på hva som lønner seg av å velge 80 prosent eller 100 prosent dekning.

Innskuddspensjoskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonspoengkalkulator
Kalkulatoren beregner pensjonspoeng på ulike inntekter.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uførepensjon på forskjellige lønnsinntekter. Den regner ut hva du får både før og etter skatt.